Ĉu vi estas Skanulo? ★ Are you a Scanner?

      Comments Off on Ĉu vi estas Skanulo? ★ Are you a Scanner?

Cover of Refuse to Choose

Mi lastatempe legis libron (en la angla) de Barbara Sher, kiu nomiĝas “Rifuzu Elekti!” Mi volas priparoli la enhavon, ĉar laŭ mi estas grava, ke ĉiu Skanulo eltrovu tion, kion ŝi diras. Sed kio estas Skanulo?

Mi tradukos parton de la libro por ekspliki tion:

“Mi neniam daŭre faras ion.”

“Mi scias, ke mi prilaboru nur unu aferon, sed kiun?”

“Mi perdas intereson pri aferoj, kiujn mi pensis interesus min eterne.”

“Mi daŭre elvojiĝas.”

“Mi enuiĝas tuj post kiam mi ekkonas kiel fari ion.”

“Mi ne povas toleri fari ion dufoje.”

“Mi daŭre ŝanĝas miajn pensojn pri tio, kion mi volas fari, kaj fine mi faras nenion.”

“Mi laboras ĉe malalte pagantaj oficoj, ĉar estas nenio, por kio mi volonte devigas min.”

“Mi ne elektos karierpadon, ĉar ĝi eble estos maltaŭga.”

“Mi pensas, ke ĉiuj estas surterigitaj por fari ion. Tio estas – ĉiuj krom mi.”

“Mi ne povas koncentriĝi, krom se mi faras multajn aferojn samtempe.”

“Mi fortiras min de kion mi faras, ĉar mi timas, ke mi mistrafos ion pli bonan.”

“Mi estas tro okupata, sed kiam mi ja trovas tempon, mi ne povas memori tion, kion mi volis fari.”

“Mi neniom estos spertulo pri io. Mi sentas kiel mi ĉiam estas en superrigarda klaso.”

Se vi iam diris ĉi tiajn aferojn al vi mem, vi verŝajne estas Skanulo – tre speciala tipo de pensanto. Malsimile al tiaj homoj, kiuj ŝajnas trovi kaj satiĝi pri unu areo de intereso, vi estas genetike arangita interesiĝi pri multaj aferoj, kaj tio estas ĝuste kion vi estis provanta fari.

Ĉar via ago estas nekutima – eĉ maltrakviliga – laŭ viaj ĉirkaŭuloj, vi estas instruata, ke vi faras ion malpravan, kaj, ke vi devas provi ŝanĝiĝi. Sed tio, kio estis dirita al vi estas miso – vi estas misdiagnozita. Vi estas tute malsama kreaĵo.

Tio, kion vi supozis estas malkapablo, bezonita esti venkita per kruda volo, fakte estas escepta donaco. Vi estas la posedanto de rimarkinda, multtalenta cerbo, kiu penas fari sian laboron en mondo, kiu ne komprenas tiun, kiu vi estas, kaj ne scias kial vi agas tiel.

Kaj krom se vi jam bone scias, kiu vi estas, vi konsentos kun ili! Tio estus ne nur maljusta kaj malprava, sed ĝi povus malebligi vin kontraŭ la evoluado de viaj talentoj kaj la farado de via kontribuo al la mondo. La vetmono estas alta!

Identiĝo kiel Skanulo signifas ŝanĝi kiel vi vidas vin mem en la mondo. Ĝi komenciĝas per la kompreno, ke vi tuj ĉesu la penadon konformiĝi je la akceptita normo, kaj komenci lerni pri kiu vi vere estas. Por helpi vin konstrui la produkteman estontecon por kiu vi estis desegnita, vi bezonas instruaron. Tio estas kion mi klopodis krei en ĉi tiu libro.

Do, jen la fino de la enkonduko de la libro. Mi trovis ĉi tiun libron tre interesa, ĉar mi subite havas lokon en la mondo; kaj mi eltrovis, ke estas multaj aliaj homoj kiel mi. Mi interesiĝas pri preskaŭ ĉio, kaj neniam volis elekti specifan karieron. Mi malfacile trovas oficojn, ĉar mi ne havas profundan scion pri unu fako, sed baz- ĝis mez-nivelan scion pri multaj fakoj. Mi ĉiam kredis, ke mi estas stranga persono, kaj ke mi estu samkiel ĉiuj aliaj, sed nun mi scias, ke mi simple pensas alimaniere, kaj ke tio estas bona afero.

La libro faras tri aferojn tre bone.

Unue, ĝi priskribas la diversajn tipojn de Skanuloj – kelkaj faras multajn aferojn samtempe, kelkaj profunde eniras temon kaj nur kiam ili elspertis ĝin, ili elektos alian.

Due, ĝi donas helpajn ekzercojn por plej bone trakti la pensmanieron de Skanulo. Skanuloj kutime havas multajn bonajn ideojn, sed ne la tempon, monon aŭ energion fari ilin ĉiujn. Unu solvo estas skribi ĉi tiujn ideojn en skanulan taglibron, por ke oni ne evitu la esploradon de novaj ideoj, kaj ke tiuj ideoj ne estu perditaj.

Trie, ĝi donas informon pri kiel plej bone finance subteni oni mem kiel Skanulo. Unu eblecon ŝi nomas “Sufiĉe bona ofico”, kaj tio signifas, ke oni trovu laboron senstreĉan, kiu ne prenas multe da tempo, sed kiu sufiĉe bone pagas por subteni oniajn aliajn interesojn.

Sinjorino Sher ankaŭ starigis kelkajn Facebook-grupojn por Skanuloj, kaj estas ĝojo legi la afiŝojn de homoj, kiuj ĉiam faras aŭ lernas ion novan. Se vi kredas, ke vi eble estas Skanulo, mi forte konsilas, ke vi legu “Rifuzu Elekti!”.

La libro estas aĉetebla ĉi tie.

Vi ankaŭ povas aŭskulti al ĉi tiun artikolon en la radio elsendo de 3ZZZ registrita la 22an de aŭgusto 2016.

I recently read a book (in English) by Barbara Sher, called “Refuse to Choose!” I want to talk about the content, because I think it’s important that all Scanners find out about what she’s saying. But what is a Scanner?

I’ll translate part of the book to explain that:

“I can never stick to anything.”

“I know I should focus on one thing, but which one?”

“I lose interest in things I thought would interest me forever.”

“I keep going off on another tangent.”

“I get bored as soon as I know how to do something.”

“I can’t stand to do anything twice.”

“I keep changing my mind about what I want to do and end up doing nothing.”

“I work at low-paying jobs because there’s nothing I’m willing to commit to.”

“I won’t choose a career path because it might be the wrong one.”

“I think everyone’s put on this earth to do something; everyone but me, that is.”

“I can’t pay attention unless I’m doing many things at once.”

“I pull away from what I’m doing because I’m afraid I’ll miss something better.”

“I’m too busy, but when I do find time I can’t remember what I wanted to do.”

“I’ll never be an expert in anything. I feel like I’m always in a survey class.”

If you’ve ever said these things to yourself, chances are good that you’re a Scanner, a very special kind of thinker. Unlike those people who seem to find and be satisfied with one area of interest, you’re genetically wired to be interested in many things, and that’s exactly what you’ve been trying to do.

Because your behavior is unfamiliar — even unsettling — to the people around you, you’ve been taught that you’re doing something wrong and you must try to change. But what you’ve been told is a mistake — you have been misdiagnosed. You’re a different creature altogether.

What you’ve assumed is a disability to be overcome by sheer will is actually an exceptional gift. You are the owner of a remarkable, multi talented brain trying to do its work in a world that doesn’t understand who you are and doesn’t know why you behave as you do.

And unless you know who you are, you’re going to agree with them! Not only would that be unfair and inaccurate, it could prevent you from developing your gifts and making your contribution to the world. The stakes are very high.

Identifying yourself as a Scanner means changing the way you see yourself in the world. It starts with understanding that you should stop trying to fit into the accepted norm at once and begin learning about who you really are. To help you build the productive future you were designed for, you need a set of instructions. That’s what I’ve tried to create in this book.

So, there’s the end of the introduction of the book. I found this book very interesting, because I suddenly have a place in the world, and I found out that there are many other people like me. I’m interested in nearly everything, and I never wanted to choose a specific career. I have trouble finding jobs, because I don’t have a deep knowledge of any one field, but a basic to middle level knowledge of lots of fields. I always believed that I was a strange person, and that I should be like everyone else, but know I know, that I simply think differently, and that that’s a good thing.

The book does three things very well.

First, it describes the different types of Scanners – some do many things at once, others go deeply into a topic, and only once they’ve fully experienced it, will they choose another.

Secondly, it gives helpful exercises to better deal with the Scanner way of thinking. Scanners usually have many good ideas, but not the time, money or energy to do them all. One solution is to write these ideas into a Scanner daybook, so that you don’t avoid exploring new ideas, and that those ideas aren’t lost.

Thirdly, it gives information about how best to support yourself as a Scanner. One possibility she calls “A Good Enough Job”, and that means, that you should find work that is without stress, which doesn’t take up a lot of time, but which pays you enough to support your other interests.

Ms Sher has also started several Facebook groups for Scanners, and it’s a joy to read the posts of people who are always doing or learning something new. If you believe that you might be a Scanner, I strongly recommend that you read “Refuse to Choose!”.

The book is available for purchase here.

You can also listen to this article in the 3ZZZ radio show recorded on the 22nd of August 2016.